صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

پمپ آب کولر

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور
قطر خارجی استاتور

83

قطر داخلی استاتور

36.5

قطر خارجی روتور

36.5

قطر داخلی روتور

6.4