صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور و استاتور پمپ های شناوری مدل 7A

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

18

قطر خارجی استاتور

155.95

قطر داخلی استاتور

70.03

قطر خارجی روتور

70.08

قطر داخلی روتور

40.02