صدور گواهینامه

ISO 9001

پشتیبانی

24/7

روتور استاتور کولری قطر 157

توضیحات تکمیلی

تعداد شیار استاتور

36

قطر خارجی استاتور

157

قطر داخلی استاتور

95.1

قطر خارجی روتور

95.1

قطر داخلی روتور

17.03

تعداد شیار روتور

48